בוטל הפטור ממכרז: משרד הרווחה חויב לקיים מכרז לחניון

שופט בית המשפט המחוזי בירושלים, אלי אברבנאל, קיבל באחרונה עתירה מינהלית שהוגשה נגד משרד העבודה והרווחה, אשר חשפה אבסורד בהתנהלות המשרד בתחום המכרזים.

בעבר, המשרד התקשר במכרז עם חניון קרתא בירושלים. התקשרות זו נעשתה ללא מכרז, מאחר שחניון קרתא – כך לטענת המשרד – הינו ספק יחיד. אולם, בחלוף תקופה המשרד החליט להתקשר עם חניון וולדורף אסטוריה בהסכם לאספקת אותם שירותי חנייה בתעריף הגבוה ב-44% מהמחיר ששולם לחניון קרתא עבור אותם שירותים. גם ההתקשרות היקרה יותר נעשתה ללא מכרז. הנימוק לפטור היה שחניון וולדורף אסטוריה הינו ספק יחיד.

חניון קרתא, המופעל על ידי חברת סנטרל פארק, עתר נגד החלטת משרד הרווחה להתקשר עם מפעילת חניון במלון וולדורף אסטוריה, בפטור ממכרז. בעתירה שהוגשה באמצעות עוה"ד עוז כהן קורן ואייל אניאתי, ממשרד בוסי, נגבי, אביאני, כהן, איל נטען, בין היתר, כי העובדה שיש שני ספקים שונים שמסוגלים לספק את השירות מחייבת עריכת מכרז.

"תוך תקופה של כעשרה חודשים משרד הרווחה מתקשר בשני הסכמים שונים עם שני גופים שונים, ביחס לאותו שירות ללא מכרז מכוח פטור ספק יחיד", נטען בעתירה. "היחידניות מעולם לא הייתה זוגית יותר. העובדה, כי קיימים שני ספקים שונים שמסוגלים לספק את אותו שירות מחייבת עריכת המכרז ביחס לשירות וההתקשרות העומדת ביסוד הליך זה". בנוסף, מפעילת חניון קרתא טענה שהפטור ניתן ללא פרסום פרמטרים שקופים ואובייקטיביים.

סנטרל פארק: החלטה שלוקה בחוסר סבירות קיצוני

עוד נטען בעתירה, כי ההתקשרות עם חניון המלון אף הובילה לפגיעה משמעותית בקופה הציבורית וייקרה את ההתקשרות ביחס לאותו שירות בעשרות אחוזים. "בעוד עבור מקום חניה בחניון קרתא משרד הרווחה משלם סך של 600 שקל למקום חניה; עבור חניה בחניון של המלון 'וולדורף אסטוריה' משרד הרווחה צפוי לשלם סך של 1,000 שקל", נכתב.

על פי הנטען, החלטת משרד הרווחה לוקה בחוסר סבירות קיצוני, שכן היא מתעלמת באופן גורף מהשיקול הכלכלי והעובדה. זאת, מאחר שההתקשרות בפטור מספק יחיד נעשית תוך ייקור משמעותי של ההתקשרות הקיימת.

במסגרת תשובתו לעתירה, משרד הרווחה ניסה להסביר את הפטור בכך שמדובר בעובדים שונים של המשרד, וכן שבכל הנוגע לנוחות העובדים ביחס לחניה שלהם אין משמעות לעלות החניה.

המשרד טען עוד כי בנסיבות אלה, אין ההתקשרות טעונה מכרז שכן מפעילת חניון וולדורף אסטוריה היא הספק היחיד המסוגל לבצע את ההתקשרות. באשר לעלות ההתקשרות טען המשרד כי "אכן, התקשרות זו יקרה יותר, אולם היתרונות הגלומים בה מצדיקים את פערי העלויות".

השופט: החלטה בלתי סבירה שדינה להתבטל

שופט בית המשפט המחוזי בירושלים, אלי אברבנאל, קיבל את העתירה באופן המורה על ביטול ההתקשרות של משרד הרווחה עם החניון וולדורף אסטוריה. בית המשפט חייב את משרד הרווחה לערוך מכרז וקבע כי ההחלטה להתקשר עם חניון וולדורף אסטוריה בפטור ממכרז ספק יחיד, כאשר אותו שירות סופק בעבר על ידי ספק אחר הינה החלטה בלתי סבירה שדינה להתבטל.

השופט אלי אברבנאל קבע בפסק דינו כי "בענייננו בחרה הרשות להימנע מקיום מכרז בשל שורה של יתרונות שנמצאו להבנתה בחניון וולדורף אסטוריה: מרחק ההליכה מהחניון הזוכה למשרד, זמינות מקומות חנייה, תחושת הביטחון בחדרי המדרגות שבו ועוד. בשל יתרונות אלה העדיף המשרד הצעה יקרה ב-44% על הצעת העותרת, ונמנע מעריכת מכרז. בכך זנחה הוועדה את תכליותיו של מכרז פומבי והעדיפה את החריג על פני הכלל".

במסגרת פסק הדין ביקר את בית המשפט את משרד הרווחה אשר לא ידע להסביר את התנהלותו: "המשרד מתקשה להסביר את עמדתו בעתירה זו, נוכח החלטות קודמות שקיבל בנוגע לשכירת מקומות חנייה בנוגע ליחידה זו ממש, חודשים אחדים לפני ההחלטה נשוא העתירה".

בית המשפט שב והבהיר במסגרת פסק הדין, כי הפטור ממכרז הינו החריג לכלל, אשר יעשה בו שימוש רק לעיתים רחוקות בבחינת מוצא האחרון, תוך שהבהיר, כי רק במקום שבו קיימת "וודאות" שיש רק ספק יחיד שמסוגל לספק את השירות, ניתן לעשות שימוש בפטור ספק יחיד.

בפסק הדין בית המשפט מחדד את התכליות העומדות ביסוד חובתה של רשות ציבורית לערוך את התקשרויותיה באמצעות מכרז: "כלל הוא כי התקשרות של גוף ציבורי עם גורמים פרטיים תעשה במכרז, זאת לשם שמירה על טוהר המידות, הגנה על שוויון ההזדמנויות והשגת התועלת הכלכלית שמבקשת הרשות להפיק מההתקשרות. החריג לכלל האמור הוא התקשרות בדרך של פטור ממכרז מהעילות המנויות בתקנות חובת המכרזים".

עוה"ד עוז כהן קורן ואיל אניאתי ממשרד בוסי, נגבי, אביאני, כהן, איל ושות' אשר הגישו את העתירה ומייצגים את החברות סנטרל פארק וחניון קרתא מסרו: "אנו מברכים על תוצאות פסק הדין, אשר הבהיר למשרד הרווחה, כי כספי ציבור אינם הפקר.

"קבלת העתירה תוביל להוזלה של עשרות אחוזים בשירותי החניה מושא העתירה. פסק הדין מבהיר באופן חד משמעי, כי חוק חובת מכרזים אינו בגדר המלצה לא מחייבת, כי אם דין מחייב ודרך המלך להתקשרויות של משרדי הממשלה עם ספקים – גם בתחום החניונים – הינה באמצעות מכרז, כאשר פטור מספק יחיד יינתן רק במקרים נדירים וחריגים.

"לאורך כל הדרך טענו שעמדת משרד הרווחה סותרת את הוראות הדין. לשמחתנו עמדתנו התקבלה. פסק הדין הינו בעל השלכות רוחב משמעותיות וצפוי להביא לתיקון כשל רוחבי בתחום אספקת שירותי החנייה בסקטור הציבורי, אשר עד להגשת העתירה הרוב המוחלט של ההתקשרויות נעשה שלא באמצעות מכרז".


פורסם במקור

כתיבת תגובה