ביהמ"ש דחה את תביעת אדלטק נגד קבוצת עמוס לוזון אנרגיה

השופט גיא שני מבית המשפט המחוזי בלוד דחה את תביעת חברת אדלטק אחזקות נגד חברת קבוצת עמוס לוזון אנרגיה בע"מ (לשעבר קבוצת א. דורי).

מדובר בתביעה על סך למעלה מ-10 מיליון שקל בתוספת מע"מ, בגין התחייבות קבוצת לוזון לשפות את א. דורי בנייה בסך של 3,100,000 דולר בתוספת מע"מ בגין פסק הדין שניתן בתביעה של אדלטק נגד א. דורי בנייה בע"מ.

בשנת 2011 נחתם הסכם בין א. דורי לבין חברה-בת, א. דורי בנייה, במסגרתו התחייבה א. דורי לשפות את א. דורי בנייה בגין תביעות שיוגשו בקשר לפרויקט נשוא אותו הסכם. התחייבות זו הייתה כפופה לשיתוף-פעולה מלא מצד דורי בנייה בע"מ בכל הנוגע לניהול התביעה בגינה יידרש השיפוי, וכן לכך שההליך יטופל באופן בלעדי, באחריותה ועל חשבונה של א. דורי.

ואכן, בשנת 2016 הגישה אדלטק תביעה נגד א. דורי בנייה בקשר לפרויקט, והתביעה התנהלה במשך מספר שנים במימון מלא של א. דורי, כשבינתיים עברה השליטה בה לידי עמוס לוזון, ושמה שונה לקבוצת עמוס לוזון אנרגיה בע"מ.

במהלך שנת 2019 נפתחו הליכי חדלות פירעון נגד א. דורי בנייה. במסגרת הליך זה מונו לחברה נאמנים, וניתן צו הקפאת הליכים, אשר היה אמור להקפיא את תביעת אדלטק נגד א. דורי בנייה. בפועל, אדלטק ונאמניה של א. דורי בנייה לא עדכנו את בית המשפט בצו הקפאת ההליכים, ובחודש מאי 2021 ניתן פסק דין בתביעת אדלטק,, וא. דורי בנייה חויבה לשלם לאדלטק למעלה מ-12 מיליון שקל.

לאחר מתן פסק הדין נגד א. דורי בנייה, דרשה קבוצת לוזון מנאמניה של א. דורי בנייה לערער על פסק הדין לבית המשפט העליון.

נאמני א. דורי בנייה סירבו לערער על פסק הדין ואף הגיעו להסכמה עם אדלטק, לפיה א. דורי בנייה לא תערער על פסק הדין שניתן בתביעת אדלטק, ובתמורה אדלטק תפחית מתביעת החוב שלה בתיק חדלות הפירעון של א. דורי בנייה כל סכום שתקבל מקבוצת לוזון בגין ההתחייבות לשיפוי משנת 2016.

בתגובה, קבוצת לוזון הודיעה לנאמנים כי מדובר בהפרה של תנאי ההתחייבות לשיפוי, משום שעל-פי תנאי ההתחייבות לשיפוי, על א. דורי בנייה לשתף פעולה באופן מלא עם קבוצת לוזון, והטיפול בהליך יהיה באופן בלעדי באחריות קבוצת לוזון. לפיכך, קבוצת לוזון הודיעה לנאמנים כי ההתחייבות לשיפוי בטילה ומובטלת.

לאחר מתן פסק הדין בתביעת אדלטק, פנתה אדלטק לקבוצת לוזון בדרישה לתשלום פסק הדין, שכן ההתחייבות לשיפוי שניתנה לא. דורי בנייה מהווה התחייבות לטובת צד שלישי – אדלטק – ומשכך על קבוצת לוזון לשלם לה במישרין את סכום פסק הדין. קבוצת לוזון סירבה עקב התנהלות נאמני א. דורי בנייה כאמור, ובעקבות כך הגישה אדלטק את תביעתה.

בפסק דינו דחה בית המשפט המחוזי את תביעת אדלטק וקבע כי אדלטק ביססה את תביעתה על התחייבות שניתנה על-ידי קבוצת לוזון במסגרת תביעת אדלטק את א. דורי בנייה. אדלטק טענה כי התחייבות זו מקימה חיוב אוטומטי כלפי קבוצת לוזון לשלם לאדלטק את הסכום שנפסק בהליך נגד א. דורי בנייה. בית המשפט דחה טענה זו וקבע כי אין מדובר בהתחייבות אוטומטית, וכי קבוצת לוזון מחויבת להעביר את סכום השיפוי ישירות לאדלטק רק אם א. דורי בנייה עמדה בתנאי ההתחייבות לשיפוי.

בית המשפט המחוזי קבע כי א. דורי בנייה, באמצעות נאמניה, הפרה את תנאי ההתחייבות לשיפוי כאשר סירבה לדרישתה של קבוצת לוזון לערער על פסק הדין. כן מתח בית המשפט המחוזי ביקורת על כך שנאמני א. דורי בנייה לא עדכנו את בית המשפט שדן בהליך בין אדלטק לבין א. דורי בנייה כי ניתן צו הקפאת הליכים טרם מתן פסק הדין נגד א. דורי בנייה.

לנוכח האמור, תביעת אדלטק נגד קבוצת לוזון נדחתה במלואה, תוך חיוב אדלטק בתשלום הוצאות משפט בסך 100,000 שקל.

אדלטק יוצגה על-ידי עו"ד רוני ברקמן ועו"ד יאיר לדר ממשרד עו"ד ברקמן ושות'. קבוצת לוזון יוצגה על-ידי עו"ד ירון קוסטליץ ועו"ד אביעד שאולזון ממשרד עו"ד קוסטליץ ושות'.


פורסם במקור

כתיבת תגובה