בשורה רעה למשקיעים בביטקוין: רשות המסים בעקבותיכם

נכון לימים אלה, נשלחו לאלפי משקיעים במטבעות דיגיטליים כמו ביטקוין ודומיו – דרישות לדווח על פעילותם בתחום. רשות המסים מקימה מאגר מידע רחב, ופועלת באמצעים מתוחכמים להגיע למשקיעים אלו. 


עו"ד ורו"ח חיה אביסרור שמעוני, המתמחה בדיני מסים, טוענת כי רבים מהמשקיעים בביטקוין כלל לא ערוכים לביקורת של רשות המסים.


לדבריה, ההפסדים האחרונים במטבעות הדיגיטליים, מהווה הזדמנות פז עבור בעליהם לקזז רווחים מפעילות הונית אחרת – כמו מכירת נכסים, יצירת רווחי הון מסחר בניירות ערך נסחרים, ועוד. 


לדברי עו"ד אביסרור שמעוני, רוב ציבור המשקיעים בישראל אולי מודע לכך שלא ניתן לקזז הפסדים הוניים מרווחים עסקיים – אבל מעטים יודעים אם בכלל – שבהחלט ניתן לעשות פעולה הפוכה(!).


כלומר, מי ש"סבל" מרווחים הוניים משמעותיים ממטבעות דיגיטליים השנה, יכול לקזז את המסים שרשות המסים דורשת ממנו בגינם – באמצעות הצגת הפסדים עסקיים – מכל עסק אחר שבבעלותו. 


לדברי עו"ד אביסרור שמעוני, היות ואנחנו בשנת קורונה, ועסקים רבים סבלו מהפסדים משמעותיים – מהווה הדבר הזדמנות פז נוספת – להצהיר על רווחים ממטבעות דיגיטליים ולשלם עליהם מס מופחת – אם בכלל. 


בנוסף, במקרים מסוימים, הופך העיסוק במטבע דיגיטלי לעסק לכל דבר ועניין – בכל הנוגע להתייחסות רשות המסים. במקרים שכאלה, "בעל העסק" עלול להידרש למיסוי כבד הרבה יותר ממס רווחי הון.


כמו כן, עסקאות ברטר בביטקוין לא יעברו יותר מתחת לרדאר של רשות המסים, וברשות יתייחסו אליהן כעסקאות המחייבות דיווח גם למס הכנסה וגם למע"מ.


על שלל ההזדמנויות והסכנות הנשקפות מצד רשות המסים למשקיעים בביטקוין ודומיו – בכתבה הבאה.  


על פי חוק בנק ישראל, המטבעות הדיגיטליים לא נחשבים כ"מטבע" או "מטבע חוץ", ועל כן מטבעות אלה ייחשבו על פי פקודת מס הכנסה כ"נכס". בז'רגון של רשות המסים, כל המטבעות הדיגיטליים נקראים "אמצעי תשלום מבוזר".


לדברי עו"ד ורו"ח אביסרור שמעוני, נכון לימים אלה, נשלחו לאלפי משקיעים בתחום דרישות לדווח על פעילותם בתחום. רשות המסים מקימה מאגר מידע רחב, ופועלת באמצעים מתוחכמים להגיע למשקיעים אלו. 


לשם כך ריכזה עו"ד אביסרור שמעוני את היבטי המיסוי העיקריים האמורים לעניין את קהילת המשקיעים במטבעות הדיגיטלים:


רווחים ממסחר במטבעות מבוזרים נחשבת על ידי רשות המסים כמכירת נכס, ועל כן ההכנסה ממכירתם מסווגת כ'הכנסה הונית' ומחויבת במס רווחי הון על פי שיעורי המס הקבועים (כיום מס רווחי הון עומד על 25%).


לדברי עו"ד אביסרור שמעוני, במידה והכנסותיו של אדם מפעילות זו עולה לכדי עסק, בהתאם למבחנים שנקבעו בפסיקה, הכנסותיו יסווגו כהכנסות פירותיות ויחול עליהן שיעור מס שולי לעניין מס הכנסה, לרבות חבות במס ייסף. 


איך מחליטה רשות המסים מיהו בעל עסק למטבעות דיגיטליים, ומיהו 'סתם משקיע'? 


לדברי עו"ד אביסרור שמעוני, בפקודת מס הכנסה אין הגדרה ממצה למונח "עסק". אולם במספר פסקי דין וכן בטיוטת חוזר שפרסמה רשות המיסים, נקבע כי יש לראות הכנסה מסוימת כעסקית לצורכי מס כאשר היא נובעת מפעילות ממשית, נמשכת, מחזורית ושיטתית – אשר מטרתה מוגדרת ולהפקתה נדרשת יגיעה אישית מצד בעל העסק, שלוחיו או מי מטעמו, ולפיכך הכנסה שהופקה תיבחן בהתאם למבחנים השונים כגון: טיב הנכס, אופן המימון, תקופת ההחזקה בנכס, בקיאות בתחום בו מתבצעות העסקאות, מנגנון, תדירות העסקאות או הפעולות, היקפן הכספי של העסקאות, מבחן היזמות (ההשבחה והשיווק) ו"מבחן העל" – מבחן הנסיבות, במסגרתו נבחנת כל נסיבה רלוונטית שיש בה כדי לסייע בגיבוש קו ההבחנה. 


אין הכרח כי כל המבחנים יהיו רלוונטיים בכל מקרה; יישום מבחני העזר ייעשה באופן מצטבר ובשים לב לנסיבות, באופן המותיר מרחב של שיקול דעת ומקום להתרשמות מהתמונה המלאה של כל מקרה לגופו. 


כך למשל, מסבירה עו"ד אביסרור שמעוני, פעילות של כריית מטבעות, שבה אדם מעמיד את כוח המחשוב שלו לטובת השגת מטבעות, תסווג  כפעילות עסקית.


התירוץ של הפרשי שער והפרשי הצמדה הפטורים ממס לא תופסים בכל הנוגע לרווחים ממטבעות דיגיטליים, ולא יהיו זכאים לפטור ממס הכנסה בידי יחיד. 


בכל הנוגע לדיווח למע"מ – הכנסות ממטבעות דיגיטליים תחויב במס ערך מוסף רק אם היא בעלת מאפיינים עסקיים. כמו כן, מי שפעילותו מגיעה לכדי פעילות בעלת מאפיינים עסקיים, יסווג וירשם כ"מוסד כספי" לעניין חוק מע"מ.


עו"ד אביסרור שמעוני מבהירה כי כל עסקת חליפין, המכונה "ברטר", שבה מוחלף מטבע בשירות, במוצר או במטבע אחר, מדובר בעסקה חייבת, ולכן חשוב לדעת כי כל  עוסק שמקבל את התמורה עבור עסקאותיו באמצעי תשלום מבוזר – תיחשב מכירת הנכס על ידו, או אספקת השירות שלו כחייבים במס ערך מוסף, וכמו כן, מחיר העסקה יקבע על פי מחיר השוק או כעלות הנכס או השירות שניתנו בתמורה למטבע הדיגיטלי – וזאת בתוספת הרווח המקובל באותו הענף.


רשות המסים מתחילה להפעיל שיניים


לדברי עו"ד אביסרור שמעוני, משקיעים מחויבים לדווח לרשות המסים על השקעותיהם ואחזקותיהם במטבעות דיגיטליים – בין באמצעות דיווח על רווח הון, דו"ח שנתי או הצהרת הון. לדבריה, משקיע שלא ידווח על אחזקותיו חשוף לקנסות ואף לאישומים פליליים במקרה שנמסר דו"ח חסר או כוזב.


"טיפים" שיחסכו לכם הרבה כסף:


לדברי עו"ד אביסרור שמעוני, ברירת המחדל היא כי הפסדי הון ניתנים לקיזוז מול רווחי הון לרבות משבח מקרקעין, עם זאת כדאי לדעת שניתן לקזזם גם בצורה שונה כך שהיא תניב חיסכון מס משמעותי בכל אחת מהדרכים הבאות:


הפסד עסקי שוטף מכל עסק שאינו בתחום של פעילות מטבעות מבוזרים, ניתן לקזז מול רווחי הון שנבעו מפעילות במטבעות מבוזרים. כך לדוגמא, הפסדים עסקיים שנגרמו בשל משבר הקורונה בעסק אחד ניתן  לקזז מרווחי הון מכל מקור שהוא לרבות מרווחי הון מפעילות במטבעות מבוזרים.


שבח מקרקעין ממכירת זכות במקרקעין (בין אם מדובר בדירת מגורים, נכס מסחרי, או כל נכס אחר) ניתן לקזז אל מול הפסדי הון שנוצרו במסגרת פעילות במטבעות מבוזרים ככל שמדובר בפעילות במישור ההוני.


משקיעים שפעילותם במטבעות מבוזרים עולה לכדי עסק, יוכלו לקזז את הכנסותיהן מפעילות במטבעות דיגיטליים, מכל הפסד עסקי שנבע להם בעסק אחר.


כלל ידוע בדיני המס הוא שהפסדים ורווחים מוכרים רק על בסיס מימוש, לפיכך כדי שהפסדים "על הנייר" יוכרו לצרכי מס הכנסה, יידרש המשקיע לממש, כלומר למכור את המטבעות המבוזרים, לייצר הפסד לצרכי מס, והוא כמובן יוכל לאחר מכן לרכוש את אותם המטבעות מחדש.


לדברי עו"ד אביסרור שמעוני, הבעיה המשמעותית של משקיעים רבים המבקשים להזדכות במס על עמלות, הוצאות והפסדים, היא שברוב הפעמים, כלל אין ברשותם תיעוד של פעולות הקניה והמכירה אותן הם ביצעו, וזאת משום שבזמנו הם סברו שיזדקקו לתיעוד שכזה. מקרים אלה מחריפים לנוכח התנהלות חלק מזירות המסחר. חלקן הפסיקו לפעול, ויש כאלה שכלל לא מחזיקות תיעוד מסודר של העסקאות שנערכו באמצעותן. כמובן שבדרך אבד תיעוד לא רק של הפסדים והוצאות אלא גם תיעוד של הכנסות.


עם זאת, מסבירה עו"ד אביסרור שמעוני, דרכי הביקורת בעולם המסים מתבססות על מסמכים המתעדים את מעבר תזרים המזומנים וההחזקה בנכס. במקרה של נתק בנתיב הביקורת, ניתן להציג מסמכים המתעדים את המסחר באמצעי התשלום המבוזר כדי להיות מסוגל לספק לרשות המיסים נתונים לגבי עצם קיום העסקה והיקפה הכספי. כך למשל יידרש המשקיע להציג לרשות המסים מכתב המפרט את דרכי רכישת המטבע הדיגיטלי ודרך מכירתו, חשבונות הבנק באמצעותם הועברו הכספים לרכישה וקניית אמצעי התשלום המבוזר. 


בנוסף, ייצרף המוכר גם את דפי חשבונות הבנק באמצעותם הועברו כספי הרכישה והמכירה, צילום מסך מחשב בו תוצג המכירה והקנייה של המטבעות הדיגיטליים וזמן החזקתם בידי המוכר. חשוב להדגיש כי לצורך דרישת ההפסדים יש להגיש דו"ח שנתי לשנת היווצרות ההפסד.


ומה לגבי שכירים שהרוויחו הון ממסחר בביטקוין? גם הם יצטרכו לדווח למס הכנסה? 


לדברי עו"ד חיה אביסרור כל תושב ישראל שהפיק הכנסה מהמטבעות המבוזרים, שלא נוכה ממנה מס במקור, חייב בהגשת דוח שנתי לרשויות המס ובתשלום מס על הכנסותיו ולכן התשובה לשאלה זו, לצער רבים – היא חיובית. האם שכירים שנהנו מרווחים יפים מסחר במטבעות מבוזרים יצבאו על דלתות רשות המסים בחודשים הקרובים על מנת לשלם מס אמת? על כך אין לעו"ד אביסרור שמעוני תשובה, אך לדבריה, מי שייתפס על ידי רשות המסים שברשותו מטבעות מבוזרים שלא שולם עליהם מס כדין, עלול למצוא את עצמו מסובך עד צוואר עם רשויות המסים, סיפור לא נחמד בכלל.  


לדברי עו"ד אביסרור, דרישה זו של רשויות המס למסות רווחים של שכירים ממטבעות דיגיטליים היא לא רק חוקית, אלא גם מובנת, היות ואותם שכירים יכולים כבר כעת ליהנות מהטבות מס, אם יפנו לרשות המסים על מנת שזו תכיר בהפסדיהם ממסחר במטבעות דיגיטליים. 


פורסם במקור

כתיבת תגובה