המדור המשפטי: גביית חוק מזונות | עמקניוז

חוק המזונות (הבטחת תשלום),התשל"ב – 1972 מאפשר לאישה שזכתה בפסק-דין למזונות (גרושה, פרודה, ידועה בציבור או מי שנישאה שנית) לקבל את התשלום מהמוסד לביטוח לאומי כאשר החייב בדמי המזונות אינו ממלא את חובתו, וכך לקבל אמצעי קיום לה ולילדיה בלי תלות ביכולתה לממש את פסק-הדין.
הביטוח הלאומי משלם לזוכה במזונות קצבה חודשית וגובה מן החייב במזונות את הסכומים שבהם חויב בפסק-הדין למזונות באמצעות לשכת ההוצאה לפועל. תשלומי דמי המזונות ממומנים באמצעות התקבולים מבני הזוג החייבים ובאמצעות תקציב המדינה .
זכאים לדמי מזונות מהביטוח הלאומי אישה או ילד תושבי ישראל שיש בידם פסק-דין למזונות והם אינם מקבלים את התשלום מן החייב במזונות, ובלבד שהחייב במזונות היה תושב ישראל ביום מתןפסק-הדין, או שהיה תושב ישראל לפחות  24 חודשים מתוך  48החודשים שקדמו ליום מתן פסק-הדין.
הזכאות לדמי מזונות באמצעות הביטוח הלאומי וגובהם תלויים בהכנסות האישה מעבודה, מקצבאות או ממקורות אחרים: אישה שהכנסתה מעל הסכום שנקבע לפי גילה והרכב המשפחה שלה אינה זכאית לדמי מזונות. אישה שטרם מלאו לה  55 ויש עמה שני ילדים או יותר תהיה זכאית לדמי מזונות אם הכנסותיה אינן גבוהות מסכום שמתעדכן מעת לעת.
אישה שבידה פסק-דין למזונות נגד בעלה או בן זוגה לשעבר רשאית להגיש בקשה לפתיחת תיק מזונות באחת מלשכות ההוצאה לפועל כדי לממש את פסק-הדין. רשות האכיפה והגבייה היא הגוף האחראי לאכיפת החלטות שיפוטיות ולגביית חובות בתיקי מזונות, בין שהזוכה בפסק-הדין פתח אותם ובין שנפתחו על-ידי המוסד לביטוח לאומי והוא שמשלם דמי מזונות לזוכה .

• ברשות האכיפה והגבייה יש שני מסלולים למימוש פסקי-דין בתיקי מזונות

– מסלול רגיל, המתנהל כשאר התיקים הנפתחים בהוצאה לפועל, ובו הזוכה מנהל את תיק המזונות בעצמו או באמצעות עורך-דין. כלומר, הזוכה או בא כוחו מחליט, לפי שיקול דעתו, על פתיחת התיק ונקיטת ההליכים כנגד החייב במהלך "חיי התיק" באמצעות רשם ההוצאה לפועל.
– מסלול מזונות אישי, שבו פועלים פקידים ייעודיים שהוכשרו לנושא בשם הזוכים למימוש פסקי-דין. מסלול זה הוקם ב- 1בפברואר  , 2014 והוא מסלול רשות בעבור הזוכים וחובה בעבור המוסד לביטוח לאומי .

• מכיוון שאת תיק המזונות עשויים לפתוח הזוכה או הביטוח הלאומי ויש שני מסלולים לטיפול בהם, יש  ארבעה סוגי תיקי מזונות 

▪ תיקים שפתח הביטוח הלאומי במסלול הרגיל;
▪ תיקים שפתח הביטוח הלאומי במסלול מזונות אישי;
▪ תיקים שפתחו הזוכים במסלול הרגיל בהוצאה לפועל;
▪ תיקים שפתחו הזוכים במסלול מזונות אישי בהוצאה לפועל.

האמצעים לגבייה מחייבי מזונות נקבעו בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז- 1967 ובהם בקשות לצווי מידע, הטלת הגבלות שונות על חייבים, עיקול משכורת, גמלאות ורכוש, מעצר ואף מאסר, המוטל בתיקי מזונות בלבד . גביית הכספים במערכת ההוצאה לפועל נעשית בשני אופנים:

גבייה ישירה – תשלום בהוצאה לפועל: בקופות במחסנים, בתשלומים בבנק הדואר וכדומה.

גביי עקיפה – הקטנת קרנות החוב בהסדרים שנעשו בין הצדדים בתיק לאחר שננקטו פעולות בתיק ההוצאה לפועל ודווחו להוצאה לפועל.

יש לציין כי באותו התיק עשויה להיות גבייה ישירה בלבד, גבייה עקיפה בלבד או גבייה בשתי הדרכים גם יחד.פורסם במקור

כתיבת תגובה