המתמודד לנשיאות הזמנית של לשכת סוכני הביטוח עוזי ארגמן מאיים בתביעה משפטית בגין ביטול ההנחות בדמי החבר

נושא גביית החובות מחברי לשכת סוכני הביטוח עלול להגיע לבית המשפט. סוכן הביטוח עוזי ארגמן, המתמודד בבחירות ב-9 ביוני לנשיאות הזמנית של הלשכה, . "הנכם נדרשים לחזור בכם לאלתר מהאמור במכתבים כאמור, תוך הפצת הודעת הבהרה לכלל ציבור סוכני הביטוח," דורש ארגמן במכתב אל מ"מ נשיא הלשכה יוסי אנגלמן, שנשלח באמצעות בא כוחו של ארגמן, עו"ד אהוד ויניצקי.

על פי המכתב, לחברי העמותה נשלחו שני מכתבים: 1. תזכורת לתשלום דמי חבר לשנת 2021, למי שטרם הסדירו את דמי החברה השנתיים בגין 2021. 2. "תזכורת לתשלום דמי חבר", בהמשך למכתב מה-11 בינואר השנה, שהופנה לכלל חברי העמותה שקיבלו הנחה בתשלום דמי החבר.

"האמור במכתבים אלו התקבל בתמיהה רבה, לרבות לאור העובדה כי מתן הנחה לסוכני הביטוח בגין תשלום דמי חבר נהוג בלשכת סוכני הביטוח מזה שנים רבות, וכי אין ולא הוצג כל אישור על ביצוע הצעדים הנדרשים לשם דיון בעניין רגיש זה," נטען במכתב.

ארגמן טוען באמצעות עו"ד ויניצקי, כי במכתבים "נפלו פגמים פרוצדוראליים, לרבות באשר לאופן שליחתם לחברי הלשכה והן כשלים מהותיים הנובעים מתוכנם והדרישות הטמונות בהם, והכל כפי שיפורט בהרחבה…. בנוסף, אין ולא ניתן להתעלם מן העובדה כי הפעולות הננקטות במסגרת המכתבים מהוות פעולות הסותרות באופן מובהק את מטרות העמותה ותקנונהּ".

עו"ד ויניצקי מזהיר כי אם לא תתקבל תשובה בתוך 7 ימים, הוא יפנה לרשם העמותות "וזאת בין היתר על מנת שיפעל בהתאם לסעיף 50 (ב) לחוק העמותות, תש"ם –1980 ויפעל לתיקון המעוות.

עוד נטען לפגמים פרוצדוראליים בשליחת המכתבים, בין היתר שליחת המכתבים לחברי הלשכה באמצעות דוא"ל, ללא אישור מסירה, כדרישת התקנון.

הוא מצביע על הכשלים המהותיים, "לרבות הסתירות הפנימיות הנוגעות לתוכן המכתבים ולהוראות תקנון העמותה ומטרותיה".

"סעיף 2.5.8 . לתקנון העמותה עוסק בפקיעת חברות עקב אי תשלום דמי חבר וקובע כדלקמן: 'חבר שלא שילם את דמי החבר וחלפו 6 חודשים מיום שנשלחה אליו דרישה לפרוע את דמי החבר – תפקע חברותו באורח אוטומטי'. כלומר, נדרשים להתקיים מס' תנאים מקדימים ומצטברים לצורך פקיעת חברותו של חבר עמותה באופן אוטומטי: תשלום דמי החבר. שליחת הודעת דרישה הממוענת לחבר העמותה בדרישה לפרוע את חובו. שחלפו 6 חודשים ממועד שליחת דרישת התשלום והחבר טרם הסדיר את חובו.

ואם בכך לא היה די, במסגרת מכתב הסדרת התשלום הנכם טוענים כי כל חבר לשכה אשר לא יסדיר את חובות עבור שנת 2021 , וזאת עד ליום 24.5.2021 , תהא הלשכה רשאית לפעול לביטול חברותו, לכאורה על פי הוראות התקנון. לקרוא ולא להאמין.

עו"ד ויניצקי טוען כי אין הסבר למועד "הנבחר" ה- 24.05.21 כמועד פקיעת החברות בשל אי הסדרת התשלום.

כשלים מהותיים במכתב ביטול ההנחות לדמי חבר

"כפי שעולה ממכתבכם כאמור, נדמה כי הדרישות העולות מתוכנו נסמכות רובן ככולן, על פסק דינו של ביה"ד הארצי למשמעת אשר ניתן היום ה- 5.1.2021.

כאשר סעיף 5.2 לפסק הדין קובע כדלקמן :

"על המועצה הארצית לקיים הצבעה לאישור או דחיית התקנון המתוקן עד ליום 10.5.2021. היה והמועצה הארצית לא תקיים הצבעה לאישור או דחיית התקנון המתוקן, כל ההנחות הקיימות בפועל יישארו על כנן". יחד עם זאת, עד ליום ה- 10.5.2012 אין ולא התקיימה כל אסיפה כנדרש, ומכאן, שאף בהתאם לפסיקה כאמור, כלל ההנחות נותרו על כנן !. משכך דרישתכם לגבות את השלמת התשלום מאת חברים הזכאים להנחות משוללת כל יסוד ובסיס – ואף סותרת את הוראות התקנון והפסיקה הרווחת".

עוד נטען כי אף רוח המכתב חוטאת למטרות העמותה, אשר אמורה לשמש ארגון יציג לציבור סוכני הביטוח בישראל, "לחבק" את חבריהּ ולפעול לקידום האינטרסים המקצועיים, החברתיים ו הכלכליים שלהם. תחת זאת בחרתם, בניסיון לבטל, מיותר לציין שלא כדין, הטבות להם זכאים החברים, ביניהן הנחות בתשלום דמי החבר אשר ניתנו לחברי העמותה אשר – עומדים בקריטריונים ובאמצעות כך, "להתפטר" מכל חבר עמותה שלא יפעל בהתאם לדרישתכם, והכול באצטלה של הפרת הוראות התקנון ופסיקת בית הדין. התנהלות החמורה על אחת כמה וכמה בתקופה בה מדינת ישראל עודנה שרויה במשבר הקורונה אשר נתן את אותותיו במגזר העסקי בכלל ובציבור סוכני הביטוח בפרט.

במאמר מוסגר אציין, כי ולאור העובדה כי מצויה הלשכה בתקופת בחירות, הרי שמן הראוי היה כי החלטות כה מהותיות, כגון דא, יתקבלו בידי הנשיא אשר ייבחר ולא כנשק כנגד מתמודדים. היה ותבחרו שלא לעשות כן, אאלץ כאמור, לבקשת מרשי, לנקוט באמצעים החוקיים העומדים לרשותו על מנת להגן על זכויותיו ולשמור על תקינות קבלת ה החלטות בעמותה והתנהלות מוסדותיה"


פורסם במקור

כתיבת תגובה