נחתמה תקנה המאפשרת להרחיק את הרפורמים מהכותל

ערוץ 7

ראש הממשלה החליפי ושר הדתות נפתלי בנט חתמו השבוע על תקנה המרחיבה את הסמכויות של הממונה על המקומות הקדושים להרחיק אנשים המפריעים לסדר.

בטיוטת התקנות עליה חתם בנט מוזכרים בין השאר, אנשים האוספים צדקה במקומות הקדושים "באופן המפריע לממונה במילוי תפקידו או המטריד את הנוכחים במקום".

בתקנות מצויין כי "הטרדה" היא לרבות "פנייה לאדם באמצעות דיבור, הרמת קול, משיכה בבגדיו, נגיעה בגופו או במטלטליו".

מקריאת טיוטת התקנות עולה כי לממונה על המקומות הקדושים תהיה את היכולת להרחיק מהכותל המערבי את הרפורמים שמפרים את הסדר במקום על ידי הכנסת ספר תורה בניגוד לחוק או פרובוקציות נוספות שמבעירות את רחבת הכותל.

בטיוטה שאושרה לאחר התייעצות של בנט עם הרבנים הראשיים נכתב כי "הממונה רשאי להורות לאדם המפריע לו במילוי תפקידו, לעזוב את המקום הקדוש לאלתר".

טווח "המפריע לו במילוי תפקידו" יהיה לכאורה נתון לפרשנות של הממונה שיוכל להרחיק אנשים מרחבת הכותל בעת שיפריעו לו. יצויין כי על הממונה לתת הודעה מראש וזמן להשמיע את הטענות של המפריע.

על פי הכתוב בטיוטה: "היה לממונה יסוד סביר להניח כי אדם מפריע לממונה בעת מילוי תפקידו או מפר הוראה מהוראות תקנות 2 או 3 יפנה אליו הממונה ויעמידו על האיסור או על ההפרעה, יבקש את תגובת האדם ויזהירו כי בידי הממונה להרחיקו מהמקום הקדוש. האזהרה תימסר לאדם בעל פה ובכתב".

"הפר האדם הוראה מהוראות 2 או 3 או הפריע לממונה בעת מילוי תפקידו בתוך 180 יום מיום שהוזהר, רשאי הממונה לאחר שנתן לאדם הזדמנות להשמיע את טענותיו, להרחיקו מהמקום הקדוש לתקופה שלא תעלה על 14 יום בהוראה בכתב שתימסר לאותו אדם שימנו ממועד המסירה".

"הפר אדם הוראה מהוראות 2 או 3 או הפריע לממונה בעת מילוי תפקידו פעם נוספת בתוך 180 יום מיום מסירת הוראת הרחקה, רשאי הממונה, לאחר שנתן לאדם הזדמנות להשמיע את טענותיו, להרחיקו לתקופה נוספת שלא תעלה על 30 יום, בהוראה בכתב שתימסר לאותו אדם".

בדברי ההסבר נכתב כי "למקומות הקדושים רגישות מיוחדת וקיימת חשיבות לאומית לכך שהסדר התקין, קדושת המקום ושלום הציבור יישמרו בהם בהקפדה. מתוך כך, וכפי שקבוע בתקנות השמירה על המקומות הקדושים ליהודים, ועל פי האמור בפסק דינו של בית המשפט העליון בעניין מושיא (רע"פ 8182/18 אליעזר מושיא נ' מדינת ישראל), הממונה רשאי ליתן הוראות לצורך ניהול המקום בצורה מיטבית. זאת אף כי יש בסמכויות אלה משום פגיעה בזכויות חוקתיות של הפרט".

"בתוך כך, תקנה 4(ג) לתקנות שמירה על מקומות קדושים נועדה לספק בידי הממונה על המקומות הקדושים סמכות להרחיק ממקום קדוש אדם המפריע לו במילוי תפקידיו או מפר איזה מן האיסורים הקבועים בתקנות".

"בשנים האחרונות תקנה 4(ג) פורשה ככזו המאפשרת הרחקה אפקטיבית לפרק זמן מסוים, מתוך הבנה כי פרשנות אחרת של התקנה אינה מאפשרת את קיום תכלית התקנות באופן מעשי. התוויית אופן הפעלת הסמכות הנדרשת מהממונה לשם מילוי תפקידו, נעשתה עד כה במסגרת סיכומי דיון ונהלים, שנכתבו בהקשר לתופעת פושטי היד".

"עתה, בין היתר לאור קביעת בית המשפט השלום בעניין ללוש (תיים 42956-11-19), שם קבע בית משפט השלום כי יש לפרש את סמכות ההרחקה של הממונה באופן מצומצם, הכולל הרחקה פיזית ומידית בלבד, מוצע תיקון לתקנות שמעגן באופן מפורש בתקנות את מתווה הפעולה ששיקף את הפרשנות הנוהגת לפיה פעלו הגורמים המוסמכים מטעם המדינה במשך שנים".

"התיקון המוצע נועד להסדיר את אופן הפעלת סמכות ההרחקה על-ידי הממונה לפרק זמן מוגבל, במידתיות ותוך עמידה בכללי המשפט המנהלי. זאת, כמובן, תוך שיתוף פעולה עם גורמי המשטרה הנדרשים לסייע לממונה, ותוך הסתייעות בעובדי הקרן למורשת הכותל המערבי בהיבטים הטכניים כגון איסוף מידע וראיות והעברת מסמכים, ללא הפעלת שיקול דעת מהותי".

"הליכה בדרך זו אף תצמצם את הצורך לאכוף את כללי ההתנהגות ברחבה באמצעות אכיפה פלילית, ותאפשר לנקוט בהליכים פליליים אך במקרים המתאימים לכך".


פורסם במקור